TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Tủ sách pháp luật

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ẤN BẢN GIẤY TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

STT Nhan đề Tác giả NXB Năm XB

1

Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

PGS.TS Nguyễn Văn Động

Chính trị quốc gia

2017

2

Lý luận nhà nước và Pháp luật (Tài liệu hướng dẫn môn học)

Nguyễn Minh Đoan

Chính trị quốc gia

2017

3

Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật

Nguyễn Minh Đoan

Chính trị quốc gia

2014

4

Giáo trình lí luận về nhà nước và pháp luật

Nguyễn Văn Động

Giáo dục

2009

5

Giáo trình Tâm lý học đại cương

Huỳnh Văn Sơn – Lê Thị Hân

ĐH Sư Phạm

2013

6

Hoạt động giao tiếp nhân cách

Hoàng Anh (chủ biên)

ĐH Sư Phạm

2007

7

Tâm lý học nhân cách

Nguyễn Ngọc Bích

Giáo dục HN

1998

8

Các thuộc tính tâm lý điển hình của nhân cách

Lê Thị Bừng

ĐH Sư Phạm

2007

9

Tâm lý học

Phạm Minh Hạc (chủ biên)

Giáo dục

1997

10

Những vấn đề lý luận và phương pháp luận tâm lý học

B. Ph. Lomov

Đại học quốc gia Hà Nội

2000

11

Tâm lý học căn bản

Robert S. Feldman

Văn Hóa Thông Tin

2004

12

Nhập môn logic học

Phạm Đình Nghiệm

ĐHQG TP. HCM

2017

13

Logic học phổ thông

Hoàng Chúng

Giáo Dục

1994

14

Logic và Tiếng Việt

Nguyễn Đức Dân

Giáo Dục

1996

15

Phương pháp biện luận: thuật hùng biện

Triệu Truyền Đống

Giáo dục

1999

16

Logic học nhập môn

Trần Hoàng

ĐH Sư Phạm TPHCM

2002

17

Phần mềm logic nhập môn và logic chuyên ngành

Phạm Đình Nghiệm

   

18

Tập bài giảng logic học

Lê Duy Ninh (Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

Hồng Đức

2014

19

Trò chơi đoán màu (phần mềm máy tính)

Phạm Văn Phước

   

20

A concise introduction to logic

Hurley

Wadsworth

 

21

Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam

Vũ Văn Nhiêm

ĐH Luật TPHCM

2017

22

Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam

Trường Đại học Luật Hà Nội

CAND

2014

23

Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp – Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

TS.Vũ Văn Nhiêm, ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, ThS. Lưu Đức Quang

Hồng Đức

2012

24

Hiến pháp năm 1946 những giá trị lịch sử

Văn phòng Quốc hội

Chính trị quốc gia

2017

25

Hiến pháp năm 2013 những điểm mới mang tính đột phá

Hoàng Thế Liên

Tư pháp

2013

26

Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia ASEAN

Tô Văn Hoà

Chính trị quốc gia

2013

27

Bầu cử trong nhà nước pháp quyền

Vũ Văn Nhiêm

Đại học quốc gia TP.HCM

2011

28

ABC về bầu cử Hỏi – đáp

Lã Khánh Tùng

Hồng Đức

2016

29

Electoral Management Design

Helena Catt, Andrew Ellis, Michael Maley

International IDEA

2014

30

Bài giảng cập nhật Luật Xây dựng

nhiều tác giả

Chính trị Quốc gia

2014

31

Giới thiệu một số nội dung chủ yếu của Luật Xây dựng 2014

Tổng hội Xây dựng Việt Nam, 03/2016

   

32

Luật Xây dựng 2014

     

33

Luật Đầu tư 2014

     

34

Luật Đấu thầu 2013

     

35

Hiến pháp 2013

     

36

Bộ luật Dân sự 2005/2015

     

37

Bộ luật Tố tụng dân sự 2004/2012

     

38

Bộ luật Hình sự 2009

     

39

Bộ luật Tố tụng hình sự 2003

     

40

Bộ luật Lao động 2012

     

41

Luật Doanh nghiệp 2014

     

42

Luật Đầu tư 2014

     

43

Luật Biển Việt Nam 2012

     

44

Luật Công nghệ cao 2008

     

45

Luật Chuyển giao công nghệ 2006

     

46

Luật Thương mại 2005

     

47

Luật Sở hữu trí tuệ 2013

     

48

Giáo trình Pháp luật đại cương

 

Phương Đông

2012

49

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Đăng Dung, TS. Đặng Minh Tuấn

ĐHQG Hà Nội

2013

50

Giáo trình Luật thương mại phần chung và thương nhân

PGS.TS Ngô Huy Cương

ĐHQG Hà Nội

2013

51

Khuyến học hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản

Fukuzawa Yukichi,

Thế giới

2014

52

Giáo trình Pháp luật đại cương

 

Đại học sư phạm

2014

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢN ĐIỆN TỬ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

STT

Nhan đề

Tác giả

NXB

Năm XB

ISBN

Ghi chú

1

Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật

Nguyễn Văn Động

Giáo dục

2008

   

2

A concise introduction to logic

Hurley, Patrick J.

Wadsworth Cengage Learning

2012

9780840034175

 

3

ABC về bầu cử: Hỏi - đáp

Lã Khánh Tùng

Hồng Đức

2016

   

4

Các thiết chế hiến định độc lập kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở việt nam/

 

Đại học Quốc gia

2013

   

5

Các thuộc tính tâm lý điển hình của nhân cách

Lê Thị Bừng

Đại học sư phạm

2008

   

6

Democracy at the local level the international idea handbook on participation, representation, conflict management, and governance

Timothy, Sisk .

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

2001

9189098730

 

7

Electoral management
Design - Revised Edition

Catt, Helena

International IDEA

2014

9789187729669

 

8

Logic học nhập môn

Trần Hoàng

Trường Đại học Sư phạm

2002

   

9

Phương pháp biện luận thuật hùng biện

Triệu Truyền Đống,

Giáo dục

1999

   

10

Tuyển tập Hiến pháp của một số Quốc gia

Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội

Hồng Đức

2012

   

11

Tâm lý học căn bản

Roberts Feldman; Minh Đức – Hồ Kim Chung (dịch)

Văn hóa Thông tin

2018

   

12

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

Phạm Điềm, Vũ Thị Nga

Công an Nhân dân

     

13

Lược khảo Hoàng Việt luật lệ: Bước đầu tìm hiểu luật Gia Long

Nguyễn Quyết Thắng

Văn hóa Thông tin

     

14

Lịch sử thế giới trung đại

Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Văn Ánh, Đỗ Đình Hãng…[và những người khác]

Giáo dục

     

15

Đại Nam Thực Lục. T.1

Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch, Nguyễn Ngọc Tỉnh (dịch)

Giáo dục

     

16

Đại Nam Thực Lục.T.2

Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch, Ngô Hữu Tạo, Nguyễn Mạnh Duân, Phan Huy Giu (dịch)

Giáo dục

     

17

Đại Nam Thực Lục. T.3

Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch, Đỗ Mộng Khương, Trần Huy Hân, Trương Văn Chinh (dịch)

Giáo dục

     

18

Đại Nam Thực Lục. T.4

Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch, Nguyễn Thế Đạt, Trương Văn Chinh, Nguyễn Danh Chiên

Giáo dục

     

19

Đại Nam Thực Lục. T.5

Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch, Đỗ Mộng Khương, Phan Huy Giu, Nguyễn Ngọc Tỉnh (dịch);

Giáo dục

     

20

Đại Nam Thực Lục. T.6

Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch, Cao Huy Giu, Trịnh Đình Rư, Trần Huy Hân (dịch)

Giáo dục

     

21

Đại Nam Thực Lục. T.7

Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch, Nguyễn Ngọc Tỉnh, Ngô Hữu Tạo, Phạm Huy Giu (dịch)

Giáo dục

     

22

Đại Nam Thực Lục.T.8

Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch, Ngô Hữu Tạo, Nguyễn Mạnh Duân, Trần Huy Hân (dịch)

Giáo dục

     

23

Đại Nam Thực Lục. T.9

Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch, Nguyễn Ngọc Tỉnh, Phạm Huy Giu, Trương Văn Chinh (dịch)

Giáo dục

     

24

Đại Nam Thực Lục. T.10

Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch

Giáo dục

     

25

Đại Việt sử ký toàn thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên…[và những người khác]; Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Khoa Học Xã Hội

     

26

Lịch sử văn minh Ấn Độ

Will Durant; Nguyễn Hiến Lê (dịch)

Văn hóa

     

27

Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh

S. Chiavo-Campo, P.S.A. Sundaram; Ngân hàng phát triển Châu Á

Chính Trị Quốc gia

     

Trường Đại học Văn Lang

Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. HCM

Điện thoại: P. Tổng hợp: 028. 3836 7933
                  P. Tuyển sinh: 028 7105 9999

Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Cơ sở 3:  80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
                 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Ký túc xá: 160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, Tp. HCM >>Xem thêm

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT.
Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag