TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Văn bản - Quy định

Luật Giáo dục đại học (Luật số 08/2012/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013): download

Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy) download

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ: download

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện: download

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương tình đào tạo đại học hệ chính quy: download

Quyết định số 403/QĐ-ĐHVL ngày 19/9/2016 của Trường Đại học Văn Lang về việc Ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy: download

Thông báo số 536/TB-ĐHVL ngày 22/12/2016 của Trường Đại học Văn Lang về việc Thực hiện nội quy tác phong và trang phục sinh viên: download

 


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

uts

Trường Đại học Văn Lang

Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng

vn flag  vn flag